آدرس برنامه در گوگل پلی و یا ایدی برنامه در گوگل پلی را در باکس بالا وارد کنید .

مثال
آدرس : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp
ایدی : com.whatsapp