فیش حقوقی مهدی ماه 6 سال 1399

فیش حقوقی کارکنان شرکت تقواکاران لرستان

کد پرسنلی : 33601

تاریخ : شهریور ماه 1399

نام : مهدی

نام خانوادگی : واحدیان

شماره حساب : 2323

ناخالص حقوق کسورات

روزهای کارکرد : 31

مجموع ضرایب : 10,003,303

مساعده :

سایر تست 1 : 424,000

حقوق روزانه : 806,718

نوبت کاری : 5,626,858

پس انداز :

سایر 2 :

سنوات : 0

بستانکاری : 0

وام صندوق :

حقوق ماهانه : 25,008,258

مبلغ اضافه کاری : 19,414,059

ساعات : 126

بدهی :

حق اولاد : 3,970,854

مبلغ تعطیل کاری : 1,386,719

روزها : 1

بیمه سهم شخص : 5,126,269

حق مسکن : 7,000,800

مبلغ جمعه کاری : 792,411

روزها : 2

مالیات : 2,360,163

حق خوار و بار : 0

مبلغ ماموریت : 0

روزها : 0

بن : 4,000,000

دریافتی هویجوری :

هویجوری دو :

جمع کل حقوق و مزایا : 77,203,262

جمع کسورات : 7,910,432

خالص دریافتی : 69,292,830