تنظیمات سال 1399 و ماه 6 برای کارگاه نورسحر پلدختر